Regulamin

w sprawie: tworzenia, prowadzenia i ochrony danych osobowych certyfikowanych rzeczoznawców i ekspertów technicznych w zakresie pojazdów samochodowych zamieszczanych w rejestrze prowadzonym przez Polską Izbę Motoryzacji z siedzibą w Warszawie.

Ilekroć w mowa jest w regulaminie o :
1. zbiór danych – rozumie się rejestr certyfikowanych rzeczoznawców i ekspertów technicznych w zakresie pojazdów samochodowych oraz każdy posiadający strukturę zestaw danych o charakterze osobowym, dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego czy zestaw ten jest rozproszony lub podzielony funkcjonalnie, zwany dalej „rejestrem”.
2. przetwarzanie danych – rozumie się przez to, jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takich, jak zbieranie, utrwalanie, przekazywanie, opracowywanie, zmienianie udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te które wykonuje się na systemach informatycznych.
3. Administrator danych osobowych – rozumie się podmiot zajmujący się przetwarzaniem danych osobowych rzeczoznawców i ekspertów technicznych.
4. PIM – rozumie się Polska Izba Motoryzacji.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

PIM tworzy i prowadzi rejestr certyfikowanych rzeczoznawców i ekspertów technicznych w zakresie pojazdów samochodowych
Rejestr ma charakter otwarty.

§ 2

1. O wpis do rejestru może ubiegać się certyfikowany rzeczoznawca lub ekspert techniczny, który spełnia jeden z następujących warunków :
a/ przedstawi ważny dokument potwierdzający uprawnienia zawodowe rzeczoznawcy potwierdzony wpisem na listę Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa oraz aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
b/przedstawi pisemne rekomendacje potwierdzające wiedzę techniczną i ekspercką we wskazanej dziedzinie technicznej.
2. Osoby ubiegające się o wpis na listę PIM jako eksperci techniczni (pkt. 1b) muszą uzyskać rekomendację Rady Technicznej Sekcji Rzeczoznawców Motoryzacyjnych PIM.
3. Rada Techniczna Sekcji Rzeczoznawców Motoryzacyjnych PIM składa się z trzech wyznaczonych, niezależnych Rzeczoznawców PIM powołanych przez Prezydium PIM.
4. Brak spełnienia jakiegokolwiek warunku wymienionego w ust 1 § 2 stanowi podstawę odmowy wpisu do rejestru, o czym PIM niezwłocznie informuje wnioskodawcę mailem, potwierdzając w formie pisemnej.

5. Wpis do rejestru następuje w terminie 14 dni liczonych od dnia złożenia przez rzeczoznawcę lub eksperta wniosku o wpis wraz z załącznikami określonymi w ust 1 tegoż paragrafu.
Wzór wniosku o wpis do rejestru stanowi załącznik nr 1 do regulaminu. Wniosek składa się bezpośrednio w PIM lub drogą mailową na adres mail: …..

6. Wpis na listę jest płatny i wynosi odpowiednio:
a/ dla członków PIM 20,-PLN / kwartał;
b/ dla członków zrzeszonych w organizacji będącej członkiem PIM 30,-PLN / kwartał;
c/ dla Rzeczoznawców i ekspertów nie zrzeszonych w PIM 40,-PLN / kwartał;

7. Opłata może być zmniejszona lub anulowana w przypadku zaangażowania Rzeczoznawcy / eksperta w pracę na rzecz naszego środowiska. W takim przypadku o zmniejszeniu lub anulowaniu opłaty decyduje Rada Techniczna Sekcji Rzeczoznawców Motoryzacyjnych PIM.

8. Opłata za wpis na liście obowiązuje od 1.01.2019r.

§ 3

1. Decyzję o wpisanie do rejestru lub usunięcia z rejestru podejmuje Rada Techniczna Sekcji Rzeczoznawców motoryzacyjnych PIM Wykreślenie z rejestru następuje :
a/ na wniosek wpisanego do rejestru lub
b/ utraty przez niego uprawnień zawodowych /§ 2 ust 1 pkt 1/, braku ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej § 2 ust 2 pkt 2/ , długotrwałej trwającej powyżej 2 miesięcy niezdolności do wykonywania obowiązków zawodowych.
c/ w przypadku negatywnej oceny pracy Rzeczoznawcy / eksperta przez Radę Techniczną Sekcji Rzeczoznawców Motoryzacyjnych PIM.
W przypadku czasowej przeszkody w pełnieniu obowiązków wpisany do rejestru zobowiązany jest powiadomić meilem lub pisemnie o zaistniałej przeszkodzie oraz o okresie przerwy w wykonywaniu obowiązków zawodowych.

§ 4

1. Rzeczoznawca / Ekspert ma obowiązek okazać dokument potwierdzający udział w odbytych szkoleniach i konferencjach technicznych.
2. Informacje wymienione w pkt1. Rzeczoznawcy / eksperci będą kierować na adres mail: …

§ 5

1. Zleceniodawca ma prawo skierować do PIM uwagi lub skargę na pracę Rzeczoznawcy / eksperta.
2. Skargi i uwagi kierowane są pisemnie na adres Biura PIM lub mailowo na adres: sekretariat@pim.pl
3. Skargi i uwagi rozpatrzone będą przez Radę Techniczną Sekcji Rzeczoznawców Motoryzacyjnych PIM w terminie 14 dni od daty wpływu.
4. W przypadku wpłynięcia skargi lub uwagi na rzeczoznawcę / eksperta Rada Techniczna Sekcji Rzeczoznawców Motoryzacyjnych PIM ma prawo:
a/ udzielić upomnienia;
b/ udzielić nagany;
c/ skierować na szkolenia tematyczna;
d/ zawiesić;
e/ usunąć z listy;
5. Rada Techniczna Sekcji Rzeczoznawców Motoryzacyjnych PIM może rekomendować i wskazywać niezależnych Rzeczoznawców / ekspertów do opinii komisyjnych.

§ 6

1. Rzeczoznawca / ekspert może wykorzystywać fakt posiadania wpisu na listę PIM w celach reklamowych i marketingowych.
2. Rzeczoznawca / ekspert w każdej sytuacji zachowuje kodeks etyki zawodowej oraz przestrzega poufność danych wrażliwych.

II. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

§ 4

1. Administratorem danych osobowych jest Prezes Prezydium Rady PIM, które może udzielić upoważnienia do przetwarzania danych osobowych wpisanych do rejestru. Upoważnienie może być udzielone wyłącznie pracownikowi PIM.
2. Upoważnienie , o którym mowa w ust. 1 tegoż paragrafu jest imienne i udzielane w formie pisemnej na czas określony lub czas nieokreślony i dotyczy przetwarzania wszystkich danych osobowych osób wpisanych do rejestru. Wzór upoważnienia stanowi załącznik nr 2 do regulaminu.
3. Osoba upoważniona do przetwarzania danych jest obowiązana zachować w tajemnicy dane osobowe oraz sposób ich zabezpieczenia.
4. Pracownik zatrudniony przy przetwarzaniu danych osobowych w systemie informatycznym obowiązany jest niezwłocznie powiadomić administratora w przypadku naruszenia systemu informatycznego lub stwierdzenia , że stan techniczny urządzeń systemu informatycznego działa wadliwie.
5. Dostęp do danych osobowych rejestru winien być uniemożliwiony osobom trzecim przez przydzielenie pracownikowi przetwarzającemu dane odrębnego identyfikatora i i hasła.

§ 5

Podstawa prawna regulaminu : ustawa z dnia 29.8.1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz.U. 2002 r. nr 101 poz.926 wraz ze zmianami/.

§ 6

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.